המודל הלוגי

ואוגדן ההדרכה של התכנית

bg front.jpg